Судове представництво

 

Допомога в суді, адвокат

 

Детальніше...

Реєстрація ТОВ, ФОП

 

Реєстрація ТОВ від 499 грн., реєстрація змін

 

Детальніше...

Податкові консультації, податкові спори

Консультації, допомога у питаннях оподаткування

Детальніше...

Реєстрація підприємства: питання найменування

Як говориться «як назвеш корабель, так він і попливе». Тому питання найменування підприємства є важливим моментом процесу його створення та реєстрації.

Проте окрім маркетингових моментів потрібно також враховувати законодавчі вимоги щодо найменування підприємства.

 

5 березня 2012 року Міністерством юстиції України Наказом № 368/5 були затверджені нові Вимоги щодо написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу. Певні їх моменти, що стосуються приватних підприємств ми відобразимо в цьому матеріалі.

 

Найменування юридичної особи повинно містити інформацію про її організаційно-правову форму (наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю) та назву. Воно повинне бути унікальним (не співпадати з назвою іншої особи).

 

Назва юридичної особи може складатися з власної назви юридичної особи, а також містити інформацію щодо мети діяльності, виду, способу утворення, залежності юридичної особи та інших відомостей згідно з вимогами до найменування окремих організаційно-правових форм юридичних осіб, установлених Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України та законами України.

 

Назва юридичної особи не може містити посилання на організаційно-правову форму.

 

Юридична особа може мати, крім повного найменування, скорочене найменування (наприклад, ТОВ «Альфа»).

 

Найменування юридичної особи викладається державною мовою та додатково англійською мовою (за наявності).

 

У найменуванні юридичних осіб забороняється використання:

- Повних чи скорочених найменувань органів державної влади або органів місцевого самоврядування, або похідних від цих найменувань, або історичних державних найменувань, перелік яких установлюється Кабінетом Міністрів України, - у найменуваннях юридичних осіб приватного права.

- Термінів, абревіатур, похідних термінів, заборона використання яких передбачена законами України.

 

Найменування відокремленого підрозділу повинно містити слова "відокремлений підрозділ" ("філія", "представництво" тощо) та вказувати на належність до юридичної особи, яка створила зазначений відокремлений підрозділ (наприклад, «філія товариства з обмеженою відповідальністю «Альфа»).

 

Найменування товариства не може вказувати на належність товариства до відповідних міністерств, інших центральних органів виконавчої влади і громадських організацій.

 

Найменування повного товариства має містити імена (найменування) всіх його учасників, слова "повне товариство" або містити ім'я (найменування) одного чи кількох учасників з доданням слів "і компанія", а також слова "повне товариство".

 

Найменування командитного товариства має містити імена (найменування) всіх повних учасників, слова "командитне товариство" або містити ім'я (найменування) хоча б одного повного учасника з доданням слів "і компанія", а також слова "командитне товариство".

 

Підприємства, установи та організації не мають права використовувати у своїх найменуваннях термін "кредитна спілка" і не підлягають державній реєстрації під найменуваннями, які включають цей термін, якщо вони створені в іншому порядку, ніж це передбачено Законом України "Про кредитні спілки".

 

Найменування банку має містити слово "банк", а також вказівку на організаційно-правову форму банку.

 

Слово "банк" та похідні від нього дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які зареєстровані Національним банком України як банк і мають банківську ліцензію. Виняток становлять міжнародні організації, що діють на території України відповідно до міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, та законодавства України.

 

Не дозволяється використовувати для найменування банку назву, яка повторює вже існуючу назву іншого банку або вводить в оману щодо видів діяльності, які здійснює банк. Вживання у найменуванні банку слів "Україна", "державний", "центральний", "національний" та похідних від них можливе лише за згодою Національного банку України.

 

Відокремлений підрозділ банку використовує найменування лише того банку, відокремленим підрозділом якого він є. До назви відокремленого підрозділу банку може додаватися найменування місцезнаходження цього відокремленого підрозділу.

Найменування пенсійного фонду має містити вказівку на вид фонду, слова "недержавний пенсійний фонд" або "пенсійний фонд" та повинно відрізнятися від найменувань будь-яких інших пенсійних фондів, створених на території України.

 

Слова "недержавний пенсійний фонд" та "пенсійний фонд" можуть використовуватись у назвах юридичних осіб, що створюються відповідно до Закону України "Про недержавне пенсійне забезпечення", Пенсійним фондом України та його органами, а також підприємствами, установами й організаціями, що перебувають в управлінні Пенсійного фонду України.

 

У назві корпоративного інвестиційного фонду обов'язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд" та тип і вид фонду. Якщо фонд є венчурним, це відображається у його назві.

 

Словосполучення "корпоративний інвестиційний фонд", "пайовий інвестиційний фонд" та похідні від них можуть використовуватись лише у назвах відповідних інститутів спільного інвестування, що створені згідно із Законом України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)".

 

Назва "торгово-промислова палата" та утворені на її основі словосполучення можуть використовуватися лише стосовно організацій, створених відповідно до Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні". Інші організації не мають права використовувати у своїх назвах словосполучення "торгово-промислова палата", "торгова палата" або "промислова палата".

 

Слова "страховик", "страхова компанія", "страхова організація" та похідні від них дозволяється використовувати у назві лише тим юридичним особам, які мають ліцензію на здійснення страхової діяльності.

 

Використання слів "державна", "національна" або похідних від них у назві страховика дозволяється лише за умови, що єдиним власником такого страховика є держава.

 

Назва об'єднання громадян повинна складатися з двох частин - загальної та індивідуальної. Загальна назва (партія, рух, конгрес, союз, спілка, об'єднання, фонд, фундація, асоціація, товариство тощо) може бути однаковою у різних об'єднань громадян. Індивідуальна назва об'єднання громадян є обов'язковою і повинна бути суттєво відмінною від індивідуальних назв зареєстрованих в установленому порядку об'єднань громадян з такою самою загальною назвою.

 

Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії та інші структурні утворення, передбачені статутом партії, використовують назву політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії.

 

Визначення "профспілка" або похідні від нього можуть використовувати у своєму найменуванні лише ті організації, які діють на підставі Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

 

Правила написання найменування юридичної особи або її відокремленого підрозділу


Назва юридичної особи береться у лапки та зазначається безпосередньо після організаційно-правової форми суб'єкта господарювання (крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, органів влади Автономної Республіки Крим, державних, комунальних організацій, закладів, установ).

 

Використання лапок у найменуванні юридичної особи не є ознакою для визначення тотожності найменувань.

 

При написанні найменування юридичної особи використовуються:

 

- Літери українського алфавіту - при написанні найменування українською мовою.

- Літери латинського алфавіту - при написанні найменування англійською мовою.

- Розділові знаки та символи: лапки (" "), крапка (.), кома (,), двокрапка (:), дужки /( )/, апостроф ('), дефіс (-), тире (-), коса риска (/), знак оклику (!), знак питання (?), номер (№), плюс (+), знак рівняння (=), зірочка (*), ет комерційна (@).

- Цифри: арабські (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0) та римські (I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, L, C, D, M).

 

Використання інших символів, розділових знаків у найменуванні юридичної особи не допускається.

 

В установчих документах та при заповненні реєстраційної картки використовуються великі літери:

 

- українського алфавіту (А, Б, В, Г, Ґ, Д, Е, Є, Ж, З, И, І, Ї, Й, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Х, Ц, Ч, Ш, Щ, Ь, Ю, Я) - при написанні найменування українською мовою;

- латинського алфавіту (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) - при написанні найменування англійською мовою.

 

Невиконання цих вимог може бути (і скоріше за все буде) підставою для відмови в реєстрації підприємства.

Консультація онлайн